2 دیدگاه‌ها

    • دقیققا توضیح بفرمائید که اشکال چیست
      در صفحه “خانه” مستطیلی هست که اگر روی مثلث کوچک گوشه پایئن چپ آن بزنید، در هر لحظه شبانه روی می تواند برنامه خبری را بشنوید

دیدگاه شما:

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید