در بیمارستان خمینی اهواز نیز، چهار زن بستری در بخش مراقبتهای ویژه، به دلیل نوسانات و قطعی برق فوت کردند.

به راستی رژیم بی عرضه و نالایق جمهوری اسلامی، چه بر سر ایران و ایرانی آورده است؟