آخرین تحولات مربوط به توافق آتش بس در غزه:گزارش بابک اسحاقی