«آدینه با آقای منشه امیر»: برنامه ای برای بررسی برخی رویدادهای مهم هفته در اسرائیل، ایران و جهان

در برنامه هفتگی :آدینه با آقای منشه امیر”، خانم نگار  رشته پرسش هایی را درباره رویدادهای عمده ای که در یک هفته اخیر در اسرائیل، ایران، و دیگر کشورهای منطقه و جهان رخ داده در میان گذاشت.

در برنامه این هفته، درگیری های نظامی و برخوردهای خشونت بار فلسطینی ها با مردم اسرائیل و نیروهای انتظامی این کشور مورد بحث قرار گرفت و همچنین در مورد گفتگوهای برجامی و عاقبتی که در انتظار آن است و جنگ در اوکراین و گسترش اعتصاب ها و اعتراض های مردمی در ایران بررسی هایی انجام شد.

این برنامه با پرسشی درباره آیین های عید “پسح” جشن آزادی و بهار یهودیان پایان گرفت.