آدینه با منشه امیربا میزبانی بانو نگار-بررسی رویدادهای هفته