آدینه با منشه امیر”برنامه جمعه ها برای بررسی رویدادها مهم هفته ای که گذشت

در سنت ایرانیان، روز جمعه روز تفریح و استراحت است، و این در حالی که از نظر باورمندان باید روز نماز جماعت باشد.

در برنامه هفتگی “آدینه با منشه امیر” با میزبانی خانم نگار پناهی، زیر و بم شماری از رویدادهای هفته به شیوه ای دوستانه و غیر رسمی مورد بررسی قرار می گیرد و دریچه ای تازه می گشاید.

این دومین برنامه هفتگی “آدینه با منشه امیر” است که در اختیار کاربران قرار می گیرد.