آدینه با منشه امیر: برنامه ای برای بررسی دوستانۀ مهمترین رویدادهای هفته

آدینه با منشه امیر، نام برنامه ای است که از سه هفته پیش آغاز شده و طی آن، شماری از رویدادهای هفته ای که گذشت، توسط خانم نگار نازنین و آقای منشه امیر مورد بررسی قرار می گیرد.

در برنامه امروز مذاکرات اتمی در وین مورد ارزیابی قرار گرفته، و ماهیت اصلی تحریم های آمریکایی بررسی شده و مطالبی از جمله کمبود دارو در ایران و علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

دیدن این برنامه را به علاقمندان رویدادهای ایران و منطقه و جهان توصیه می کنیم