آدینه با منشه امیر برنامه ای برای بررسی رویدادهای مهم هفته در ایران و جهان