“آدینه با منشه امیر: برنامه هفتگی برای بررسی رویدادهای مهم هفته”

“آدینه با منشه امیر” که توسط خانم نگار نازنین تهیه گردیده و هر هفته در آستانه روز جمعه در دسترس همگان قرار می گیرد، نام یک برنامه هفتگی است که در آن مهمترین رویدادهای مربوط به ایران، اسرائیل و دیگر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

در برنامه این بار، آقای امیر در پاسخ به پرسش های خانم نگار، به ادامه خرابکاری های فلسطینی علیه مردم اسرائیل، هلاکت یا خانم روزنامه نگار فلسطینی در جریان آتشباری های متقابل بین نیروهای اسرائیلی و تروریست های مسلح فلسطینی و همچنین برداشت های آقای امیر از سفر به امارات عربی متحده، آینده جنگ در اوکراین سخن رفته و در پایان به یک رشته رویدادهای مهم ایران اشاره شده که حکایت از ادامه گرانی های سرسام آور و همچنین گسترش اعتراض های مردمی، اوج گیری تظاهرات معلمان و برخی مطالب دیگر سخن رفته است.

در این برنامه برخی کلیپ هایی که از داخل ایران به دست ما رسیده نیز گنجانده شده است.