آزادی گروگانهای اسرائیلی،کناره گیری بنی گانس و آینده سیاسی در اسرائیل:تحلیل بن سبطی