آقای بیژن کیان:بایدن درباره برجام حرفی نزد و این نشان می دهد که برجام دیگر در آمریکا اولویتی ندارد