آقای بیژن کیان:جهان باید مجمع مخالفان متکثر رژیم را به رسمیت بشناسد.ملت ایران خواهان سرنگونی رژیم است