آقای حسن اعتمادی در گفتگو با منشه امیر:«برای به نتیجه رسیدن خیزش مردمی در ایران، باید همه متحد شوند»

در شرایط کنونی که اوضاع رژیم کاملا متزلزل گردیده و اعتراض های مردمی دائما در حال گسترش است، پرسش بزرگی که مطرح می شود آن است که چگونه مردم ایران می توانند بپا خیزند و با یک کوشش گسترده و سراسری، پایه های رژیمی را که کاملا متزلزل است، بکلی فرو ریزند.

ما این پرسش را با شماری از تلاشگران سیاسی و آشنایان به امور ایران در میان گذاشته ایم و نکته ای که تقریبا در همه این مصاحبه ها مشترک است، این ارزیابی است که اگر اتحاد و هماهنگی و همگامی بین گروه های اپوزیسیون در داخل و خارج کشور به وجود آید باید همگان دست همکاری بدهند و اقدامات خویش را هماهنگ سازند.