آقای منشه امیر:آنهایی که دلشان برای غزه میسوزد تجاوز حماس را متوقف کنند