آقای منشه امیر:جامعه جهانی نباید اجازه دهد رژیم اسلامی به بمب اتم دست یابد تا بتواند مانند روسیه جهان را تهدید کند

آقای منشه امیر بر این باور است که همانطور که جهان غرب از بیم آنکه روسیه تهدید به استفاده از بمب اتم کرد تا حدی مجبور شد در برابر پوتین کوتاه بیاید اگر جهان به مماشات با رژیم اسلامی در ایران نیز ادامه دهند آنها نیز به بمب اتم دست خواهند یافت و آن وقت نه تنها اسراییل در معرض تهدید بزرگ قرار دارد بلکه کشورهای اروپایی نیز در امان نخواهند بود و جهان امروز باید قاطعانه در برابر تلاش رژیم اسلامی برای اتمی شدن بایستد و اجازه ندهند که به بمب اتم دست یابند.

گفتنی است این تحلیل آقای امیر در برنامه آدینه با منشه امیر ارائه شد که تا ساعاتی دیگر برنامه کامل بر روی وب سایت و کانال یوتیوب  قرار خواهد گرفت.