آقای منشه امیر:دروغ پردازی درباره کاترین شکدم بیشتر از رژیم به اعتبار اپوزیسیون ضربه میزند

جنجال درباره تحلیلگری به نام کاترین پرز شکدوم و ارتباط و همکاری او با حکومت ایران، همچنان ادامه دارد. ولی اخبار و اسنادی که در روزهای اخیر انتشار یافته، نشان می دهد که اکثر گزارش هایی که درباره این ماجرا توسط گروه های برون مرزی ایران انتشار یافته نادرست بوده و بجای بی اعتبار کردن رژیم ملایان، به اعتبار اپوزیسیون ایرانی آسیب رسانده است.

ناشیانه ترین کار این گروه، انتشار یک خبر جعلی به عنوان مصاحبه “تایمز اسرائیل” با کاترین شکدم توصیف گردیده که در آن ظاهرا اعتراف می کند که جاسوس اسرائیل بوده و مدت پنج تا هفت سال در بیت رهبری در تهران خدمت می کرده و با بیش از صد نفر از مقامات رژیم ارتباط جنسی داشته و مطالب دیگری از این قبیل. ولی یک بررسی ساده نشان داد که آنچه در “تایمز اسرائیل” انتشار یافته، نه یک مصاحبه، بلکه وبلاگی بوده که کارتین در حساب شخصی خود منتشر ساخته و در بخش وبلاگ های “تایمز اسرائیل” انتشار یافته و نویسنده در آن توضیح می دهد که چگونه سر مقامات رژیم شیره مالیده و به تهران دعوت شده و با ابراهیم رئیسی نیز مصاحبه کرده و به این نتیجه رسیده که رژیم ایران نه تنها قصد نابودی اسرائیل را دارد، بلکه می خواهد همه یهودیان جهان را کشتار کند.

ماجرای سفرهای کاترین به ایران که در وبلاگ خود منتشر ساخته، دستمایه ای برای دروغ پردازی هایی در این زمینه شد که کاترین را فرستاده موساد لقب داد و یک آخوند زاده نیز ادعا کرد که یهودیان در طول تاریخ برای جاسوسی علیه دیگران از “|پرستو” استفاده کرده اند که کاترین یهودی، یک نمونه دیگر آن است.

تلویزیون “ایران فردا” در این زمینه گفتگویی با دکتر علیرضا نوری زاده و آقای منشه امیر انجام داد که نسخه آن در اختیار کاربران قرار دارد: