آقای منشه امیر:دولت اسراییل همچنان مصمم است به اهداف خود در غزه برسد