آقای منشه امیر:سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در موزه مدارا بسیار قاطعانه و سنجیده بود