آقای منشه امیر:پس از فاجعه هفتم اکتبر یهودستیزی در جهان گسترش یافته است