آقای منشه امیر در افغان اینترنشنال:گناهکار اصلی ستم به مردم غزه حماس است نه اسراییل