آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال:رژیم اسلامی بازنده اصلی جنگ اسراییل با تروریسته ای حماس و آشوب در خاورمیانه است