آقای منشه امیر در بی بی سی:در حال حاضر دولت نتانیاهو در خطر فروپاشی نیست