آقای منشه امیر در صدای آمریکا: اسراییل بارها تاکید کرده برای مقابله با اتم رژیم منتظر نمی ماند