آمریکا ویزای دانشجویان ایرانی را کاهش داد ‏

بە گفتە خبرگزاری رویترز تعدادی از دانشجویان ایرانی بە رغم داشتن پذیرش از سوی دانشگاههای آمریکایی اما از رفتن بە این کشور بازماندەاند.

درحالی کە پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی یکی از راههای باقیماندە برای ورود شهروندان ایرانی بە آمریکا اخذ ویزای دانشجویی بود اکنون دولت ترامپ تعداد روادیدهای صادر شدە برای دانشجویان ایرانی را ٢٣ درصد کاهش دادە است.

قانون منع مهاجرت اتباع برخی کشورها بە خاک آمریکا کە رئیس جمهور این کشور در سال ٢٠١٧ میلادی پیشنهاد داد شامل شهروندان ایران، سوریە، یمن ، کرە شمالی و لیبی میشود.

بر اساس آمار وزارت خارجە آمریکا در ماههای مارس و نوامبر امسال نسبت بە همین بازە زمانی در سال گذشتە تعداد ٣۵۵ روادید موسوم بە ” اف ١” کمتر برای دانشجویان ایرانی صادر شدە است.

خبرگزاری رویترز در جریان تهیە گزارش خود ضمن تماس با وزارت خارجە آمریکا تلاش کردە تا علت کاهش ویزا برای دانشجویان ایرانی را بررسی کند و در جواب پرسش این خبرگزاری یک مقام رسمی این وزارتخانە گفتە کە امنیت آمریکا برای آنها مهمتر است.