آیا آمریکا باید تصمیم جدی درباره “آقازاده”‌ها و افراد نزدیک به سران جمهوری اسلامی مقیم آمریکا بگیرد؟ عبید سن خوزانی

جمهوری اسلامی نسبت به بیرون راندن اعضای نزدیک سران جمهوری اسلامی و “آقازاده”‌ها از آمریکا، از قرار روزه سکوت گرفته و درباره این موضوع بسیار مهم، اظهار نظری تاکنون نکرده است. نه سخنگوی وزارت خارجه اسلامی، نه رسانه‌های آن کشور. “برایان هوک” گفته است مطالعه این طرح بصورت جدی در دست بررسی است،

اگرآمریکا دراین مورد تصمیم جدی بگیرد، درحقیقت پای خود را روی خرخره جمهوری اسلامی گذاشته است واین یکی از نقطه ضعف‌های حکومت اسلامی است.

انصافا نباید فراموش کرد که در وضعیت فعلی در واقع جنگی بین آمریکا وجمهوری اسلامی راه افتاده است واین دوکشورنسبت به هم حالت متخاصم را دارند.
آمریکا بارها اعلام کرده است آنقدردرتصمیم خود ایستادگی خواهد کرد وبرفشار تحریم‌ها خواهد افزود که رژیم اسلامی دست از سیاست ایجاد تنش در منطقه برداشته و به ظلم و ستمی نیز که درباره ملت ایران تاکنون اعمال کرده است خاتمه دهد. به عبارت دیگر این میتواند به تغییر اساسی درسیاست وماهیت حکومت ایران وبه احتمال زیاد فروپاشی آن رژیم یا دست کم فروپاشی اقتصادی آن حکومت تعبیرشود.

ازسوی دیگر، جمهوری اسلامی هم بارها اعلام کرده است که هدف ما برافرازی پرچم اسلام برفراز کاخ ریاست جمهوری آمریکاست. این نیزگرچه بلوفی بیش نیست وبرای مصرف داخلی عنوان شده است، اما به معنای اعلام جنگ به حکومت آمریکا میتواند تلقی شود. منتها بدون حمله نظامی به یکدیگر و ازبین بردن تاسیسات هم، توسط طرف مقابل. البته اگر دست داشتن جمهوری اسلامی در واقعه برجهای دوقلوی نیویورک درست باشد، درآن صورت جمهوری اسلامی نه تنها در آنجا بلکه در پایگاه آمریکائی‌ها در بیروت، عربستان سعودی ودرعراق بوسیله بمب‌های کنارجاده‌ای نیز به بمباران و ازبین بردن تاسیسات آمریکا و کشتار سربازان و افراد غیرنظامی آن کشوردست زده است که مدارک و اسناد آن مورد تائید دادگاههای معتبرنیز قرارگرفته و برای پاره‌ای ازآنها درخواست غرامت وتامین اعتبارهم شده است.

دراین صورت به گمان من هیچ اشکالی ندارد که وابستگان سران جمهوری اسلامی درآمریکا نیز به این دلیل که ممکن است آنها به نفع جمهوری اسلامی مشغول جاسوسی در آمریکا باشند، ازآن کشورتا عادی شدن روابط دوکشور اخراج گردند تا از این نظر آمریکا، از نظر امنیتی کاملا آسوده خیال شود.

مگر روسها که پاره‌ای ازآنها اجازه کار و حتا اجازه اقامت دائم در آمریکا را نیزداشتند و درجریان انتخابات اخیرآشکارنشد که به نفع روس‌ها جاسوسی میکرده‌اند؟ وقتی دختر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به نفع انگلستان و علیه منافع جمهوری اسلامی جاسوسی کند، آیا فرزندان افرادی مثل رئیس مجلس شورای اسلامی، یا رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی یا کسی که مادر او در گروگان گیری سفارت آمریکا نقش اساسی داشته و هنوز نیز با ضرص قاطع اعلام میکند که درآن هنگام دست به کار درستی زده است، آیا ممکن نیست حال که درآمریکاهستند علیه منافع ملی آمریکا وبه نفع جمهوری اسلامی جاسوسی کنند؟

اما ازآنجا که آمریکا کشوریست که درآن آزادی و دموکراسی و حقوق بشربطور نسبی مراعات میشود، یا دست کم بیشتر از روسیه و جمهوری اسلامی وعده زیادی از کشورها مراعات میشود، امکان دارد که آمریکا به افرادی که اکنون ویزا و اجازه اقامت دائم وحتا تابعیت آنان تعلیق و خود آنان و خانواده آنها ازآمریکا اخراج میشوند، تضمین دهد که کارت اقامت وتابعیت آنان پس از عادی شدن روابط دوکشور و برطرف شدن خطرموجود، مجددا معتبرشناخته شده و به آنها اجازه بازگشت داده شود.

انصافا وجود عده‌ای از “آقازاده ها” که بی کار و بدون داشتن مسئولیتی، درآمریکا به سرمی برند و ازجمهوری اسلامی به بهانه‌های گوناگون، حتا درشرایط وخیم تحریم‌های ارزی وبانکی، مخارج خود را دریافت میکنند، آیا وضعیت آنان شک برانگیز نمیتواند باشد؟ براساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حتا عده‌ای از استادان دانشگاههای آمریکا به نفع جمهوری اسلامی فعالیت میکنند که کمترین آن اظهارنظرهای گوناگون در رسانه‌های دیداری و شنیداری به نفع جمهوری اسلامی است.

امریکائی‌ها اگر دست به چنین اقدامی بزنند، قطعا اعلام خواهند کرد که درشرایط بسیار حساس فعلی قصد ما انتقام جوئی از مردم ایران نیست که سهم به سزائی در پیشرفت‌های آمریکا، به ویژه درعرض این چهل سال اخیرداشته‌اند. قصد ما تنها تامین امنیت آمریکا و جلوگیری از احتمال خبرکشی وجاسوسی به نفع جمهوری است. به همین سبب، املاک و دارائی‌های آنان همچنان به اعتبار خود ودرمالکیت آنان باقی مانده و برخلاف جمهوری اسلامی نه به جان آنان، نه به اموال آنان هیچگونه دستبردی زده نخواهند شد. موجودی آنان دربانکها وسهام و سرمایه گذاری‌ها درشرکت‌ها و سازمان‌های گوناگون نیز با سود وبهره آن، عینا پس از بازگشت به آمریکا به آنان تعلق خواهد داشت، مشروط برآنکه اسنادی علیه آنان تا آن هنگام کشف نشده باشد.

درچنین شرایطی به گمان من زندگی عده‌ای از ایرانیان مقیم آمریکا به شدت دگرگون شده و دراین میان ممکن است عده‌ای بیگناه نیز به آتش دیگران به این آتش بیفتند. مگرآنکه جمهوری اسلامی و رهبرلجوج و یک دنده آن هرچه زودترسرعقل آید.