پاسخ آقای منشه امیر در گفتگو با دکتر محسن بنایی در «کانال یک»

تاریخ برنامه: شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱