آیا اسرائیل توانایی آن را دارد که تاسیسات اتمی رژیم ایران را ویران کند؟ ارزیابی کارشناسان نظامی

در گزارش سالانه اندیشکده ای که شماری از عالی رتبه گان پیشین نهادهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در آن عضویت دارند، توصیه شده است که اسرائیل برای ویران کردن تاسیسات هسته ای رژیم ایران، شتاب چندانی نداشته باشد.

در این گزارش سالیانه، که طبق سال های گذشته نخستین نسخه آن به مقام ریاست جمهوری اسرائیلی ارائه گردید، موقعیت نظامی و دفاعی و امنیتی اسرائیل، مسائل مربوط به امنیت کشور را در سالی که گذشته، و با نگاه به آینده، مورد ارزیابی و اظهار نظر قرار داده اند.

آن ها در گزارش خود تایید کرده اند که تئوری های امنیتی اسرائیل، در برابر کشورهای همسایه و تغییر موقعیت منطقه ای، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در گزارش سالیانه همچنین آمده است که بحران سیاسی در اسرائیل و چهار دوره انتخابات زودهنگام و بی حاصل، به تصمیم گیری در امور امنیتی و تهیه یک استراتژی فراگیر آسیب رسانده است.

در مصاحبه ای که با آقای نوید طوبیان، کارشناس امور رسانه ای ایران انجام شده، این موضوع ها مورد رسیدگی قرار گرفته است: