آیا اسرائیل ماه آینده به ایران حمله نظامی خواهد کرد؟ ارزیابی منشه امیر در گفتگو با “اخبار خاموش” درباره مسائل روز در خاورمیانه