گفتگوی جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر تلویزیون “ایران فردا”، با منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل و کارشناس مسائل ایران و خاور میانه

تاریخ برنامه: چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹ – ۸ ژوئیه ۲۰۲۰