آیا برجام مرده است یا زنده خواهد شد؟تحلیل مشاور ایرانی اتحادیه اروپا