دیدگاه منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون در شبکه جهانی «کانال یک»