دیدگاه منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون در برنامه آخرین لحظه؛ تلویزیون «کانال یک»

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ – ۹ ژوئیه ۲۰۲۱