آیا جو بایدن توان رقابت با دونالد ترامپ را دارد؟دفاع جانانه آرام حسامی از بایدن