آیا رژیم میخواهد ایران را در یک جنگ تمام عیار با اسرائیل درگیر کند؟ تحلیل آقای منشه امیر