آیا پادشاه فقید ایران در سالهای پایانی حکومت مخالف اسراییل بود؟دیدگاه سعیدجباری(تحلیلگر سیاسی)