آیا پادشاه فقید ایران یهودستیز و اسراییل ستیز بود؟گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر شهرام خلدی