آینده مبهم جنگ در غزه:گفتگو و مناظره با آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال