دیدگاه های منشه امیر در گفتگو با جمشید چالنگی و علیرضا نوری زاده در برنامه تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا