گفتگوی منشه امیر با برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترنشنال