ابوالفضل قدیانی: اعدام نوید افکاری ورق سیاهی بر پرونده علی خامنه‌ای است

به گزارش «زیتون» ابوالفضل قدیانی٬ فعال سیاسی در واکنش به اعدام نوید افکاری٬ نوشت: «اعدام غیرقانونی، انتقام جویانه و ظالمانه نوید افکاری جنایتی است مسلم و به شدت محکوم می باشد. این اعدام ورق سیاهی بر پروندهٔ سیاه تر از سیاه خود کامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای و عمال سرکوبگرش».

او افزود: «این جنایت و جنایاتی نظیر این برای بقای این قدرت فاسد جهنمی است که خصلت خود ویرانگری آن تشدید شده و زوال مشروعیتش عیان گشته است.

او افزود: بر همگان آشکار است نظام تمامیت خواه حکومت اسلامی با تشبث به استراتژی رسوای نصر بالرعب می کوشد مردم را مرعوب و منفعل کند اما مرغوب واقعی اعدام کنندگانند که از  وحشت قیام مردم علیه خود قدرت تعقل و تفکر را از دست داده اند. مسئول اصلی این جنایت علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد».