احتمال پذیرش طرح بایدن از سمت نتانیاهو و رسیدن به آتش بس؟تحلیل بن سبطی