احمد باطبی تعریف می کند که چگونه خمینی دانشجویان را وسیله قرار داد و هنگامی که به رژیم پشت کردند شذیذا سرکوب شدند

احمد باطبی دانشجوی پرشوری بود که هنگام شرکت در تظاهرات گسترده دانشجویان تهران، با روی دست گرفتن پیراهن خونین یکی از دانشجویان معترض و عکسی که در سراسر دنیا انتشار یافت، شهرت جهانی به دست آورد. ولی او به خاطر این شهرت، و در واقع به خاطر آن که همانند هزاران دانشجوی دیگر صدای اعتراض بلند کرده بود، به زندان افتاد و شکنجه شد و به سالیان دراز زندان محکوم گردید – ولی پس از تحمل چند سال مجازات، توانست از ایران خارج شود.

در گفتگویی که آقای منشه امیر با او به عمل آورد، از وی پرسید که دانشجویان چه انگیزه ای داشتند، و چگونه حکومت توانست آنان را فریب دهد و به سوی خود بکشاند – اما پس از آن که دید دانشجویان به یک نیروی قدرتمند معترض به رژیم مبدل شده اند، به سرکوب آنان پرداخت؟

آقای منشه امیر پرسید که چگونه شد که دانشجویان فریب وعده های خمینی را خوردند و در راهپیمایی های اتحاد بین دانشجو و طلبه شرکت کردند و موجب تقویت رژیم شدند.

پاسخ های احمد باطبی، که اکنون چندین سال است در ایالات متحده زندگی می کند، گوشه ای از تاریخ معاصر ایران را از دیدگاه وی روشن می سازد.

نسخه کامل این گفتگو که برای شبکه تلویزیونی کانال یک تهیه شده بود، در اختیار کاربران قرار دارد: