ارزیابی دکتر امیر ایرایی، پزشک و افسر پیشین نیروی هوایی ایران، در گفتگو با منشه امیر