اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر حاکمیت غزه پس از حماس:تحلیل آقای منشه امیر