ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای حملات زمینی به غزه:تحلیل آقای منشه امیر