ارزیابی آقای منشه امیر از سفر وزیر امورخارجه آمریکاه به اسرائیل در گفتگو با ایران اینترنشنال