ارزیابی آقای منشه امیر از پاسخ اسرائیل به رژیم اسلامی