پرسش‌های مردم از آقای منشه امیر- برنامه آخرین لحظه؛ شبکه جهانی کانال یک
آدینه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۱ مه ۲۰۲۱