ارزیابی: فلسطینیان در ابراز دشمنی نسبت به صلح امیرنشین ها با اسرائیل، راه اشتباه پیمودند

گروه های ترور فلسطینی که خواهان ادامه جنگ و خونریزی هستند، همچنان به تهدیدهای خود علیه امارات عربی متحده، بحرین و یا هر کشور دیگری که بخواهد برای صلح با اسرائیل گام پیش نهد، ادامه می دهند. ولی شماری از تحلیلگران می گویند که فلسطینیان همچنان راه اشتباه می روند و به جای آن که از گسترش روابط با اسرائیل ابراز خرسندی کنند و از کشورهای عرب انتظار داشته باشند که از تحکیم روابط با اسرائیل، به عنوان اهرمی برای پیشبرد خواسته های خود استفاده کنند، با آن ها به ستیز برخاسته اند.

حکومت اسلامی ایران نیز تهدید کرده که به کمک عوامل تروریستی خود موجب برافتادن حکومت های کنونی در امیرنشین ها خواهد شد. ولی تلاش های رژیم برای ایجاد آشوب و عملیات تروریستی در امیرنشین ها، در همان مراحل نخستین خنثی گردید و هیچ حادثه تعرضی در هفته های اخیر رخ نداده است.

نفرت نسبت به ترور فلسطینی در هفته های اخیر در بسیاری از امیر نشین ها شدت گرفته و به موازات آن، ابراز مهر و دوستی نسبت به اسرائیل و مردم آن گسترش یافته است. ولی برخی تحلیلگران اسرائیلی می گویند که در همین حال، دولت اورشلیم نباید از آرمان ها و نیازهای فلسطینیان نیز بی اطلاع بماند و آن را نادیده بگیرد.

از مجموعۀ گزارش ها چنین برمی آید که امارات عربی متحده و بحرین قصد دارند با حداکثر شتاب ممکن، همکاری با اسرائیل را در همه زمینه ها آغاز کنند.

امضای چندین قرارداد همکاری بین اسرائیل و دولت امارات، که روز گذشته (سه شنبه) در فرودگاه بین المللی بن گوریون در مرکز اسرائیل انجام شد، راه را برای گسترش سریع همکاری ها هموار ساخته است.