ارزیابی مقامات آمریکایی این است که پاسخ اسرائیل در خاک ایران انجام خواهد شد:تحلیل آقای منشه امیر